Çekiç Parmak

Çekiç Parmak
 
Çekiç Parmak (Mallet Finger) deformitesi, ekstansör tendonun santral silibinin distal falanks tabanında avülsiyonu veya ekstansör zon I seviyesinde laserasyonu nedeniyle gelişir (1). DIP (Distal Inter falangeal) eklemde aktif ekstansiyon kaybı, fleksiyon deformitesine yol açar, bu da fonksiyonel ve estetik problemlere neden olur. DIP eklemde ekstansiyon kaybına ilerleyen süreçte PIP (Proksimal İnterphalangeal) eklemde hiperekstansiyon deformitesi eşlik eder (2). Çekiç parmak deformitesi için hasarın yerine, şekline, derecesine göre cerrahi ve konservatif tedavi seçenekleri vardır (3). Çekiç parmak deformitesi için çeşitli tedavi seçenekleri bulunmasına rağmen optimal tedavisi halen belirsizdir. Konservatif tedavide ilk seçenek atelleme ve egzersizdir (3, 4). Cerrahi tedavi seçeneklerinde primer olarak kemik parça kopmalarında açık veya kapalı redüksiyon ve K teli ile tespit, distalde yeterince uzun tendon parçası varsa tenorafi veya kemiğe yakın avülsiyonlarda tendonun pull-out tekniklerle tespiti tercih edilmektedir.
 
Mallet Finger
 
The Mallet Finger deformity develops due to the avulsion of the central slip of the extensor tendon at the distal phalanx floor or due to extensor zone I laceration (1). Active extension loss in the DIP (Distal Interphalangeal) joint leads to flexion deformity, which causes functional and aesthetic problems. Later in the process, hyperextension deformity in PIP (Proximal Interphalangeal) joint accompanies extension loss in the DIP joint (2). There are surgical and conservative treatment options in Mallet Finger deformity in accordance with the shape, degree and place of the damage (3). Although there are various treatment options for Mallet Finger deformity, optimal treatment is still unclear. The first option for conservative treatment is splinting and exercise (3, 4).  Surgical treatment options for primary bone fragment ruptures include open or closed reduction and K-wire fixation; if there is a long enough tendon part in the distal, tenorrhaphy or fixation of the tendon with pull-out techniques in avulsions close to the bone is also preferred.